Atatürk İlkeleri ve Atatürkçülük

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

Atatürkçülük Nedir ?

Türk Milletinin bugün ve gelecekte her yönden bağımsızlığa, refah ve huzura ermesi, devletin milli egemenliğe dayandırılması, akıl ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılması amacıyla temel ilkeleri Atatürk tarafından belirtilen devlet yaşamına, düşünce yaşamına, ekonomik yaşama, toplumun temel kurumlarına ilişkin fikir ve ilkelere ATATÜRKÇÜLÜK denir.
Atatürkçülük’ün Nitelikleri :
 • Atatürkçülük bir bütündür.
 • Atatürkçülük, yabancı siyasi akımlar ve ideolojilerle açıklanamaz.
 • Atatürk ilkelerinin amacı, Atatürkçü düşünce sistemini kurmak ve geliştirmektir.
 • Atatürk ilkelerinin oluştuğu ortam, varlık-yokluk savaşının verildiği bir ortamdır.
Atatürk İlke ve İnkılâplarının Dayandığı Temel Esaslar:
 • Bağımsızlık ve özgürlük.
 • Milli egemenlik.
 • Milli kültürün gelişmesi.
 • Milli tarih bilinci.
 • Milli dil bilinci.
 • Vatan ve millet sevgisi.
 • Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne yükselmek.
 • Türk Milleti’ne inanmak ve güvenmek.
 • Milli birlik ve beraberlik.
 • Politikanın; ordu, okul ve dinin dışında tutulması.

ATATÜRK İLKELERİ

 • Altı Atatürk İlkesi, CHP’nin 1935 yılındaki kurultayında kabul edildi. 5 Şubat 1937’de 1924 Anayasası’na girdi. Bu ilkeler Cumhuriyetçilik, İnkılapçılıktır.
1) CUMHURİYETÇİLİK
 • Cumhuriyetin temel dayanağı seçimdir.
 • Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Cumhuriyet; devlet başkanının belirli bir süre için devleti yönetmesine izin verir.
 • Cumhuriyet; kuvvetler ayrılığını öngörür.
 • Anayasamıza göre Cumhuriyetçilik; değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Cumhuriyetçiliğin Sağladığı Yararlar:
 • Tüm vatandaşlar yönetime ortak olmuştur.
 • Demokrasiye geçişin zemini hazırlanmıştır.
 • Türk toplumunun gelişmesi ve çağdaşlaşması sağlanmıştır.
2) MİLLİYETÇİLİK
 • Milliyetçilik; “millet” gerçeğine dayanır.
 • Milliyetçilik; ait olunan milletin varlığını sürdürmesi için çalışmak ve bunu gelecek kuşaklara aktarmaktır.
 • Milliyetçilik; her alanda Türk Milleti’ni yükseltmek için çalışmaktır.
 • Milliyetçilik; ırk ve din üzerine kurulu değildir, akılcıdır.
 • Milliyetçilik; Misâkı Milli’yi, Türk Dili’ni ve Türk Tarihi’ni esas alır.
 • Milliyetçilik; milli ekonomi, milli egemenlik ve milli kültüre dayanır.
 • Milliyetçilik; kader birliği yapan herkesi Türk kabul eder.
Milliyetçiliğin Sağladığı Yararlar
 • Kurtuluş Savaşının kazanılmasını sağlanmıştır.
 • Ülke din, mezhep, ırk gibi ayrım unsuru olan kavramlardan korunarak milli birlik ve beraberlik sağlanmıştır.
 • İç ve dış tehditlere karşı milli bütünlük sağlanmıştır.
3) HALKÇILIK
 • Halkçılık; hem milliyetçiliğin hem de cumhuriyetçiliğin tabii bir sonucudur.
 • Halkçılık; toplumdaki herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseyi diğerinin üstünde tutmamayı öngörür.
 • Halkçılıkta devlet, halkın sorunlarını çözer ve halkın huzuru için uğraşır halk da daha çok çalışarak üretimin artması için çaba gösterir.
Halkçılığın Sağladığı Yararlar
 • Milli egemenlik tam olarak sağlanmıştır.
 • Demokrasinin yerleşmesi sağlanmıştır.
 • Barış ortamı sağlanmıştır.
 • Kalkınma hızı arttı, ekonomi iyileşmiştir.
 • Yönetime katılma, kanun önünde eşit olma imkanı sağlanmıştır.
4) DEVLETÇİLİK
 • Devletçilik; devletin ekonomik hayata doğrudan müdahalesi demektir.
 • Devletçilik; özel sektörün üretim yapamadığı alanlarda devletin devreye girmesidir.
 • Devletçilik anlayışına göre devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür.
Devletçiliğin Sağladığı Yararlar
 • Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak yatırımlar yapmıştır.
 • Devletçilik sayesinde Türkiye ilk kez planlı ekonomiye geçmiştir.
 • Teknik eleman noksanlığı giderilmeye çalışılmıştır.
 • Bölgeler arası ekonomik faklılıklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

5) LAİKLİK

 • Laiklik, Türk İnkılabının en önemli esasıdır.
 • Laiklik, 1937’de anayasaya girdi.
 • Laiklik; devlet düzeninin ve kanunların dine değil, akıl ve bilime dayandırılmasıdır.
 • Laiklikte kişinin dini inancına devlet karışmaz. Kişi din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.
 • Laiklik; din ve vicdan özgürlüğünü sağladığı gibi, düşünce hürriyetini de sağlar.
 • Laiklikte kişi, hangi dine ya da mezhebe ait olursa olsun kanun önünde eşittir.
Laikliğin Sağladığı Yararlar
 • Din ve mezhep farkı ortadan kaldırılarak toplumsal barış ve kaynaşma sağlanmıştır.
 • Hukuk birliği sağlanmıştır.
 • Din ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır.
 • Çağdaşlaşma hız kazanmıştır.
 • Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olunmuştur.
 • Sosyal hayatta dine ve insana, saygı ve hoşgörü gelmiştir.
6) İNKILAPÇILIK
 • İnkılapçılık; inkılapları kurmak ve benimsemektir.
 • İnkılapçılık; dünyada çağdaşlaşma adına yaşanan gelişmeleri takip etmek ve uygulamaktır.
 • İnkılapçılık, çağdaşlaşma ve uygarlık yolunda daima ileriye gitmektir.
 • İnkılapçılık, aynı zamanda inkılapları da geliştirmek demektir.
İnkılapçılığın Sağladığı Yararlar
 • Kişisel egemenliğe (sultanlığa) son verilerek millet egemenliği sağlanmıştır.
 • Her yönden gelişme imkanı ortaya çıkmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyeti, inkılaplar sayesinde çağdaş bir devlet sistemine kavuşmuştur.
BÜTÜNLEYİCİ İLKELER
1) Milli Egemenlik
 • Cumhuriyetçiliğin bütünleyici ilkesidir.
 • Milli egemenlik, milletin kendini idare edecek kişileri kendisinin seçmesidir.
 • Egemenliğin kaynağı milli iradeye dayanır.
2) Milli Bağımsızlık
 • Milliyetçiliğin bütünleyici ilkesidir.
 • Milli bağımsızlık, özgür bir şekilde yaşamayı gerektirir.
 • Milli bağımsızlık, başka bir ülkeye ya da kuruluşa bağlı olmamaktır.
 • Atatürk’ün; “Ya istiklâl, ya ölüm!” sözü, milli bağımsızlığın örneğidir.
3) Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü
 • Milli birlik ve beraberlik, milliyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkesidir.
 • Milli birlik ve beraberlik, milletçe bir arada yaşamayı ve milletçe birlik olmayı sağlar.
 • Milli birlik ve beraberlik, milletin ortak ideallere bağlanmasını ve birbirini sevmesini sağlar.
 • Milli birlik ve beraberlik, vatanın bölünmez bütünlüğü sağlar.
4) Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
 • Yurtta barış ve huzur içinde yaşamayı amaçlarken, diğer yandan uluslararası barış ve güvenliği de sağlar.
5) Akılcılık ve Bilimsellik
 • Laikliğin bütünleyici ilkesidir.
 • Akılcılık sayesinde gerçekler ortaya çıkar.
 • Bilimsellik ile hurafeler ve önyargılar yıkılıp aklın hakimiyeti gerçekleşir.
 • İnkılaplar, akılcılık ve bilimsellik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
 • Hukuk, eğitim, ekonomik ve sosyal hayat akıl ve bilimin önderliğinde düzenlenmiştir.
6) Çağdaşlık ve Batılılaşma
 • İnkılapçılığın bütünleyici ilkesidir.
 • Türk inkılapları çağdaşlaşma ve batılılaşma yolunda yapılmıştır.
 • Çağdaşlaşma ve batılılaşma yolunda laikliğin kabul edilmesi, şapka inkılabı, harf inkılabı, halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, soyadı kanununun kabulü, medeni hukukun kabulü, ölçülerde değişiklik gibi çalışmalar yapılmıştır.
7) İnsan ve İnsanlık Sevgisi
 • Toplumun temelini insan ve insanlık sevgisi oluşturur.
 • Türk inkılabı insancıldır ve insan sevgisi temel ilke olarak benimsenmiştir.
Atatürk İlkeleri Konusunu Word Olarak Bilgisayara indirmek için Tıklayın…