IV. Ünite: Makale

MAKALE

 • Konular genellikler; siyasi, ekonomi, sanat, spor vb.
 • Yazılan konular, açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği vardır.
 • Genellikle dergi ve gazetelere yazılır.
 • Gazetelerde yayınlanan makalelerin amacı halkı aydınlatmak ve bilgilendirmektir.
 • Makale yazarken örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur aynı zamanda alıntılardan yararlanılır; alıntı yapılan kaynak ve kaynakçada gösterilir.
 • İntihal kavramından bahsetmek gerekir: Başkalarına ait düşüncelerin, sözlerin, verilerin, yapıtların tümünün ya da bir bölümünü kaynak göstermeden kullanılmasıdır.
 • Dili nesneldir; özetleme ve alıntılama yapılır.

Bilimsel Makaleler

 1. Başlık: Seçilirken dikkat edilmeli, makalenin içeriği yansıtılmalı. Uygun başlık, hedef izleyici kitlesine ulaşamayabilir.
 2. Özet: Metinde anlatılacak şeyin ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür. Bu bölümde araştırmanın kapsamı, amacı, araştırmada kullanılan yöntemler, elde edilen bulgular, araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar ve metinlerdeki anahtar kelimelere yer verilir.
 3. Giriş: Temel bilgilerin sunulduğu bölümdür.  Çalışmaya neden gerek duyulduğu ortaya koyulur.
 4. Yöntem: Bu bölümde araştırmada tercih edilen yöntem ve söz konusu yöntemin tercih edilme nedenleri vardır.
 5. Bulgular: Bj bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve bu bulguların ne anlama geldiği dile getirilir.
 6. Sonuç ve Tartışma: Bu bölümde araştırmada elde edilmiş araştırmanın amaçları ile ilişkileri kurulur.
 7. Kaynakça: Makalenin sonunda, yararlanılan kaynaklar liste halinde gösterilir. Kaynakçada her kaynağa yalnızca bir kez yer verilir.

MÜNAZARA

 • Belli bir konu üzerinde, bir kural ve yöntem çerçevesinde gruplar halinde yapılan tartışmalara denir.
 • Bu uygulama genellikle okullarda uygulanan bir tartışma türüdür bunun nedeni münazaranın öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirip, karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmasıdır.
 • Münazaranın amacı düşüncelerin, kabullerin karşılaştırılmasıdır.
 • Burada bir grup konunun olumlu yönünü ele alırken, bir grup ise olumsuz yönden ele alınır.
 • Ağırlıklı olarak tartışmacı anlatım söz konusudur.
 • Konuşmaların konuşma süreleri önceden belirlenmiş olup, münazaranın başında ve sonunda karşı tarafa soru yöneltilemez.
 • Münazarada jüri; değerlendirme yaparken dili kullanma gücü ve becerisi, beden dilini kullanma, savunmanın ikna ediciliği gibi ölçütler kullanılır.
Münazaranın Aşamaları
 1. İki adet grup oluşturması.
 2. İddiayı savunan ilk grubun argüman içeren bir tasarı sunması.
 3. Karşı iddiayı savunan birinci konuşmacının sunulan tasarıya karşı çıkması ve argümanları çürütmesi.
 4. İddiayı savunan ikinci konuşmacının karşı iddiayı savunanlarını çürütülmesi ve yeni argümanlar sunması.
 5. Karşı iddiayı savunan ikinci konuşmacının iddiayı savunanların argümanların çürütülmesi ve yeni argümanlar sunması…
 6. İddialarını ilk savunan konuşmacılar özet yapar.
11. Türk Dili ve Anlatım