12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı

12 Aralık 2015 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
C
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
D
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
Soru 2
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?  

yol verme

A
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
B
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
C
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
D
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
B
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru 4
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
A
60
B
30
C
40
D
50
Soru 5
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Trafikten ömür boyu men edilir.
B
6 ay hapis cezası verilir.
C
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
D
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
C
Bedensel aktivitede artma
D
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Soru 7
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Ağzından bol sıvı verilmesi
B
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
C
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 8
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
15
B
7
C
10
D
30
Soru 9
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?     benzin ikaz ışığı
A
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
B
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
Soru 10
Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Motor daha iyi yağlama yapar.
B
Marş dişlisi zarar görür
C
Motor daha yavaş döner.
D
Motor daha hızlı döner.
Soru 11
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
15
C
50
D
35
Soru 12
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?  

takip

A
Geçme sırasında hızını artırması
B
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
C
Bulunduğu şeritte seyretmesi
D
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru 13
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum zorluğu çeken
B
Ayak bileğinde çıkık olan
C
Açık karın yarası olan
D
Bilinci yerinde olmayan
Soru 14
 • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
 • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
 • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rentek manevrası
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 15
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
B
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
C
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
D
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
Soru 16
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?  

emme zamanı

A
Emme zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Ateşleme (İş) zamanı
D
Sıkıştırma zamanı
Soru 17
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?   trafik levhası min
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 18
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Taşıt katarı
B
Umum servis aracı
C
Arazi taşıtı
D
Kamp taşıtı
Soru 19
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

hatalı sollama

A
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
B
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
C
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
D
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?     anayol tali yol kavşağı
A
Açılan köprüye
B
Ana yol - tali yol kavşağına
C
Dönel kavşağa
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Hararet göstergesinin arızalanması
B
Radyatör hortumlarının su sızdırması
C
Isıtma bujilerinin arızalanması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 22
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?    

trafik yandan rüzgar tabelası

 
 • I. Hızını artırmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Öksürmesi engellenir.
B
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır
C
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
D
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
Soru 24
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
25
B
40
C
35
D
50
Soru 25
 • I. Aşınmayı azaltmak
 • II. Sürtünmeyi azaltmak
 • III. Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
B
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
C
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
D
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
Soru 27
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
A
Donma
B
Kırık
C
Burkulma
D
Çıkık
Soru 28
Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Aynı
B
Daha büyük
C
Önemli değildir.
D
Daha küçük
Soru 29
 • I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 • II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de yanlış
Soru 30
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 31
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
B
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
C
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
D
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
C
Batan cismin çıkarılması
D
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
Soru 33
 • I. Jant kapağı çıkartılır.
 • II. Kriko ile araç kaldırılır.
 • III. Bijon somunları sökülür.
 • IV. Bijon somunları gevşetilir.
 • V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
V - I - IV - II - III
B
II - III - I - IV - V
C
III - II - IV - V - I
D
I - II - III - IV - V
Soru 34
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Aralık - 1 Nisan
B
1 Ekim - 1 Şubat
C
1 Kasım - 1 Mart
D
1 Eylül - 1 Ocak
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Aşırı hızdan kaçınmak
Soru 36
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?     diferansiyel nedir
A
Volan
B
Diferansiyel
C
Kavrama
D
Vites kutusu
Soru 37

ilk yardım acil tedavi arasındaki fark

  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?  
A
Her ikisi de yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Havalı korna
B
Stepne
C
Güneş gözlüğü
D
Emniyet kemeri
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
B
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
C
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
D
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
Soru 40
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Yeşil ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Kırmızı ışık
D
Sarı ışık
Soru 41
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?     akü ikaz ışık
A
Arka sis lambası ikaz ışığı
B
ABS fren sistemi ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Hava yastığı ikaz ışığı
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Koruma
B
Tedavi etme
C
Bildirme
D
Kurtarma
Soru 43
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

azamir hız sınırı min

A
Hız sınırlaması sonunu
B
Geçme yasağı sonunu
C
Azami hız sınırını
D
Taşıtın giremeyeceğini
Soru 44
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?  

koma pozisyonu aşamaları

A
Şok pozisyonu
B
Alt-çene pozisyonu
C
Koma pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 45
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?   trafik istikametlere kapali
A
Trafiği hızlandırma işareti
B
Trafiği yavaşlatma işareti
C
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
D
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru 46
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Trafik kazası
B
Tahribat
C
Hasar
D
Kayıp
Soru 47
Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
C
Bujilerin kurum bağlaması
D
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
Soru 48
 • I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
 • II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
 • III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 49
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
alışma var
B
virajlı tabelası
C
yol daralıyor tabelası
D
Gidiş geliş yön tabelası
Soru 50
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Trafik kazası
B
Trafikten men
C
İşaretleme
D
Park etme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet sınavlarına yeni sistemde bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda önceki sınav sistemine göre yazılı olarak yapılmış 12 Aralık 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı bulunmaktadır. Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları yukarıda çıkmış sorular üzerinden kendilerini geliştirebilirler. Özellikle ehliyet sınavlarında çıkmış sorular tekrar tekrar karşımıza gelmektedir. Şimdiden sürücü adaylarına sınavlarında başarılar dilerim…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa