Milli Uyanış; Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Durumu: 
* İngiltere; Sömürgeleri olan devletti. Bu yüzden güneş batmayan ülke diyorlardı. Ekonomik gücünü devam ettirebilmek için Osmanlı’da bulunan zengin petrol yataklarına egemen olmak istiyordu. 19. yy sonlarında Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünden vazgeçti ve Arapları kışkırttı.
* ABD; 13 koloni bir araya gelerek İngiltere’ye karşı “Bağımsızlık bildirgesini” yayınladı. Böylece ABD’nin temelleri atıldı. Coğrafi konumu ve yer altı kaynaklarının zenginliğinden dolayı büyük bir güç oldu.
* Fransa; Kanuni Sultan Süleyman döneminde kapitülasyonlar verildi. 1789 Fransız İhtilali ile dünyayı etkiledi. Özellikle milliyetçilik akımı Osmanlı’yı derinden etkiledi.
* Rusya; Amacı sıcak denizlere Akdeniz’e inmek istiyordu. İstanbul merkezli slav devleti kuracaktı. Panslavizm toplitikasını kullanarak azınlıkları kışkırttı. 93 Harbi ile Osmanlı’dan bir sürü haklar elde etti.
* İtalya; Siyasi birliğini geç tamamladı. Sömürgeler istiyordu ve kendine yakın olan Osmanlı toprağı Trablusgarp’a saldırdı.
* Almanya; Siyasi birliğini geç tamamladı. İngiltere ve Fransa gibi sömürgeleri olsun istiyordu. Osmanlı ile iyi ilişkiler kurdu.
* Avusturya-Macaristan İmparatorluğu; Osmanlı’yı Avrupadan tamamen çıkarmak istiyordu. Ege Denizine inmek istiyordu.
♥ I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti ekonomik, Sosyal ve siyasal açıdan iyice zayıflamıştı. Kapitülasyonlardan dolayı Avrupa’ya bağımlı hale geldi. Sanayi Devriminden dolayı ekonomisi çökme noktasına geldi. Dış borçlarının faizini ödeyemez hale geldi. 1789 Fransız İhtilalinin sonuçları Osmanlı’yı derinden etkiledi. Osmanlı Devleti ayaklanmalar sonucu parçalanmaya başladı.
Genel Nedenler Özel Nedenler

1- Sömürgecilik

2- Silahlanma

3- Bloklaşma

4- Fransız İhtilali

5- Sanayi Devrimi

1- Almanya ile Fransa arasında yaşanan Alsas-Loren Kömür yatakları sorunu

2- Rusya Akdeniz’e yani sıcak denizlere inmek istiyor.

3- Rusya’nın Panslavizm Politikası ile Slavları birleştirmek istemesi buna Avusturya ve Osmanlı karşı

4- İtalya ile Almanya birliğini geç tamamladığı için İngiltere ve Fransa gibi sömürge istiyordu.

5- Sırp öğrenci tarafından Avusturya-Macaristan Veliahdı Ferdinand öldürülünce savaş başladı.

I. DÜNYA SAVAŞI

İTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAK DEVLETLERİ  
Savaş Başlamadan Önce İngiltere-Rusya-Fransa Almanya-İtalya-Avusturya-Macaristan İtalya’ya Batı Anadolu’nun toprakları vaat edildi
Savaş Başladıktan Sonra Katılanlar Japonya-Sırbistan-Portekiz-İtalya-Yunan-ABD-Brezilya Osmanlı Devleti, Bulgaristan İtalya bunun üzerine İtilafların tarafına geçti.
 
Osmanlı neden Almanya’nın yanında yer aldı?
√ Osmanlı yönetimi savaşın Almanya’nın kazanacağını düşünüyordu. Enver Paşa ve arkadaşlarının Almanya Hayranlığı vardı.
√ İngiltere ve Fransa, Osmanlı’yı yanlarında kabul etmeyince Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak için Almanya’yı seçti.
√ Trablusgarp ve Balkan savaşlarında kaybettiği toprakları geri almak istiyordu.
Peki Almanya neden Osmanlı’yı yanında istiyordu?
√ Osmanlı Devleti’nin jeopolitik (stratejik) konumu önemliydi.
√ Halifelik makamından yararlanarak sömürgelerdeki Müslümanları İngiltere ve Fransa’ya karşı ayaklandırmak istiyordu.
√ Yeni cepheler açarak Almanya kendi üzerinde yükü hafifletmek istiyordu.
√ Osmanlı ‘da bulunan İnsan nüfusundan yararlanmak istiyordu. Almanya’da teknoloji vardı ama insan nüfusu yetersizdi.
√ Osmanlı Devleti’nde bulunan hammadde kaynaklarından (kömür, petrol) yararlanmak istiyordu.
♥ Osmanlı savaşa nasıl girdi? Cevap; Akdeniz’de İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslav adli iki Alman savaş gemisini, Osmanlı satın aldı. Bu iki gemiye Türk bayrağı çekildi ve Yavuz ile Midilli adı verildi. Bu gemiler daha sonra Karadeniz’de bulunan Rusya’nın Sivastopol ve Odessa limanlarını bombaladı ve böylece Rusya, İngiltere ve Fransa, Osmanlı’ya savaş ilan etti.

I. DÜNYA SAVAŞINDA CEPHELER

Taarruz Cepheleri Savunma Cepheleri
Kafkas Cephesi: 93 Harbi ile kaybettiğimiz yerleri geri almak istiyorduk. Enver Paşa Rusları doğudan sıkıştırarak Orta Asya Türkleri ile birleşmek ve Bakü petrollerini ele geçirmek istiyordu. Ancak mevsimin kış olması ve Türk ordusunda kış şartlarına uygun donanımın bulunmaması nedeni ile binlerce “Mehmetçik” savaşmadan donarak şehit oldu (Sarıkamış Faciası) Mustafa Kemal, Kafkas cephesinde Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı ve Rusya Brest-Litowsk Antlaşması ile savaştan çekildi. Çanakkale Cephesi: İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ele geçirip İstanbul’u işgal ederek Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak istiyordu. Böylece Rusya’ya yardım göndereceklerdi. İtilaflar önce denizden geçmeye çalıştı ama başarılı olamadılar bunun üzerine karadan devam ettiler. Ancak İtilaflar geri çekildi ve savaş 2 yıl daha uzadı. Yarım milyon insan öldü. Mustafa Kemal Paşa’nın askeri dehası ortaya çıktı. Bulgaristan, İttifak devletlerinin yanında savaşa girdi.
Kanal Cephesi: Amaç, İngiltere’nin Hindistan’a giden sömürge yollarını kesmek ve Mısır’ı geri almaktı. Ancak başarılı olmadı. Suriye-Filistin Cephesi: Burada bir savunma hattı kuruldu ve Anadolu’ya yönelen İngiliz saldırıları durduruldu.
İttifakların kendi aralarında yardım amaçlı açtığı cepheler; Galiçya, Romanya ve Makedonya Cepheleridir. Irak Cephesi: İngilizler, Basra’ya asker çıkararak Irak petrollerini ele geçirmek istiyordu. Osmanlı başarılı olamadı.
♥ Almanya’dan gerekli yardımlar gelmeyince, müttefikleri Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan savaşlarda yenilince ve Bulgaristan’ın da savaştan çekilmesi ile Almanya-Osmanlı arası kara bağlantısı kesilince Osmanlı savaştan çekilmek zorunda kaldı.
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918)
√ Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve bu bölgeler, İtilaf devletleri tarafından işgal edilecektir.
√ İç güvenlik ve sınırların korunması dışında, Osmanlı ordusu dağıtılacaktır. [amaç, işgalleri kolaylaştırmak]
√ Toros tünelleri, telsiz telgraf, demiryolları İtilaflar Devletlerine geçecektir. [ amaç, ekonomiyi ve iletişimi engellemek]
√ 7. Madde: İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaklardır. [amaç, İşgallere bahane yaratmak, işgallere zemin hazırlamak]
√ 24. Madde: Doğu Anadolu’da karışıklık çıkarsa altı ilde (Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Bitlis) karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu illeri işgal edebilecek. [amaç, Doğu’da Ermeni Devleti kurmak]      ♥ En ağır iki maddesi 7 ve 24. maddelerdir.
Paris Barış Konferansı: I. Dünya Savaşında yenilen devletlerin durumunu görüşmek için Paris’te toplandı (18 Ocak 1919). Burada Yunanistan, kendisini Bizans’ın varisi olarak görüp Batı Anadolu ve Doğu Trakya’yı istedi. Böylece İtalya’ya söz verilen Batı Anadolu Yunanistan’a bırakıldı.
Wilson İlkeleri: ABD Başkanı Wilson’un, I. Dünya Savaşına girerken yayınladığı bildiridir. Buna göre;
 • Galip devletler topraklarını genişletmeyecek.
 • Milletler, kendi geleceklerine kendileri karar verecek.
 • Yenilen devletler savaş tazminatı ödemeyecek.
 • Osmanlı Devleti’nde Türklerin oturdukları bölgelerde Türk egemenliği sağlanacak.
 • Dünyada barışı sağlayacak bir teşkilat kurulacak.
İzmirin İşgali: Yunan ordusu 15 Mayıs 1919 yılında İzmir’e asker çıkarak kenti işgal etmeye başladı. Yunanlılar pek çok Türk’ü şehit etti. Atatürk, İzmir’in işgaline sessiz kalınmamasını ve protesto edilmesini istedi.
♥ Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte Anadolu’nun bir çok yerinde zararlı ve yararlı olmak üzere çeşitli cemiyetler kuruldu.
 
Zararlı Cemiyetler Yararlı Cemiyetler
Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti: Bizans’ı yeniden kurmak için Fener Rum Patrikhanesinin desteği ile İstanbul’da kuruldu. Milli Kongre Cemiyeti: İstanbul’da kuruldu amacı Dünya basınında yapılan haksızlıkları ve Türk haklarını savunmaktı.
Pontus Rum: İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesine bağlıydı. Amacı Karadeniz kıyılarında Pontus Rum Devleti kurmaktı. Kilikyalılar Cemiyeti: Ermenilerin Adana ve çevresinde yaptıkları katliamları önlemek amacıyla İstanbul’da kuruldu.
Etnik-i Eterya: Amacı, “Megola-idea” yani Büyük Yunanistan’ı kurmaktı. Anadolu’yu istiyordu. Trabzon Muhafazayıhukuku Milliye: Rumların Doğu Karadeniz’de kurmak istediği Pontus Rum Devletini engellemek.
Hınçak ve Taşnak: Doğu Anadolu’da Ermenistan Devleti kurmak istiyorlardı. Rusya ve Fransa destek verdiler. Trakya-Paşaeli Müdafaayıhukuk: Trakya bölgesinde Rum saldırılarını korumak amacıyla Edirne’de kuruldu.
Hürriyet ve İtilaf Fırkası: İttihat ve Terakki karşıtlarıydı. Milli mücadeleye karşı olup ABD Mandasını istiyorlardı. İzmir Müdafaayıhukuk Osmaniye: Paris Barış Konferansında Yunanlılara verilen İzmir’i savunmak amacıyla kuruldu.
İngiliz Muhipleri: İngilizlerin desteği ile Osmanlı’da kuruldu. Bazı Osmanlı yöneticileri destekledi İngiltere mandasını istediler Şark Vilayetleri: Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini engellemek için İstanbul’da kuruldu. Erzurum Kongresinde etkili
Teali İslam: İstanbul’da medrese hocaları tarafından kuruldu. Halifelik makamı kutsaldı. Konya ve çevresinde etkili oldu Anadolu Kadınları Müdafaayıvatan: Sivas’ta vatanın bağımsızlığı ve bütünü için kuruldu. Mitingler düzenlediler.
Kürt Teali Cemiyeti: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bağımsız devlet kurmak için kuruldu. İngilizler destekledi. Reddi İlhak: Amaçları, İzmir’in Yunan işgaline uğramasını engellemekti. İzmir Müdafaayıhukuk cemiyeti ile birleşti.

BAĞIMSIZLIK YOLUNDA İLK ADIM

Mustafa Kemal Mondros Mütarekesinden sonra 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi ve burada İtilafları görünce “Geldikleri gibi giderler” sözünü kullandı. Mustafa Kemal kurtuluşun Anadolu’da olduğunu biliyordu bu yüzden Anadolu’ya geçmesi lazımdı. Tam da bu sırada Rumlar 7. maddeyi bahane ederek Türklerin kendilerine saldırdığını söylüyor ve İngilizlerden yardım istiyorlardı. İngilizler olayların durmasını aksi halde 7. madde gereğince Samsun ve çevresini işgal edeceklerini söyleyince Osmanlı Hükümeti olayları bastırması için Mustafa Kemal’i 9. Ordu Müfettişliği görevine getirdi. 16 Mayıs’ta yola çıktı ve 19 Mayıs 1919’da vardığı Samsun’da Kurtuluş savaşını başlatmış oldu. Ardından Havza’ya geçen Mustafa Kemal burada Havza Genelgesini yayınlayarak Mondros Ateşkes antlaşmasına karşı çıkmalarını ve işgallere karşı mitingler düzenlemelerini istedi. Amacı Türk milletinde milli bilinci uyandırmaktı. Mustafa Kemal Havza’da çalışmalarını tamamladıktan sonra Amasya’ya geçti.
Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) => Milli mücadeleyi kişisellikten kurtarmak için genelgeyi yakın arkadaşlarına imzalattı. Böylece Mustafa Kemal’in genelgeler yayınlaması Türk milletinin milli bilincini arttırdı. Ülkede birlik ve beraberliği sağladı.
 • Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. [Kurtuluş savaşının nedeni yani gerekçesidir.]
 • Osmanlı Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. [Kurtuluş savaşının nedeni yani gerekçesidir.]
 • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. [Kurtuluş savaşının yöntemi ve amacıdır ihtilal niteliğinde]
 • Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulacak. [Milli Mücadelenin kurumsallaşması için bu karar alındı]
 • Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacak.
♥ Amasya Genelgesinde Milli Mücadelenin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir. Milli iradeye dayalı yönetimin ilk adımıdır.
Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) => Mustafa Kemal Erzurum gelmeden önce askerlik görevinden istifa etti. Erzurum kongresi toplanış bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından ulusaldır.
 • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. [ilk defa milli sınırlardan bahsedildi.]
 • Osmanlı hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmezse vatanı topyekûn savunacağız.
 • Osmanlı Hükümeti üzerine düşen görevi yapmadığı sürece geçici bir hükümet kurulacak. [Temsil heyeti kuruldu]
 • Kuvayimilliyeyi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. [Ulusal Egemenlik ve Ulusal bağımsızlık hedeflendi.]
 • Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
 • Manda ve himaye kabul edilemez. [Kayıtsız şartsız tam bağımsızlık] [ilk kez reddedildi.]
 • Sömürge amacı taşımadığı sürece dış yardım alınabilir. Doğudaki cemiyetler birleştirilecek.
 
Sivas Kongresi (411 Eylül 1919) => Kongrenin temel amacı; vatanın bütünlüğünü milletin bağımsızlığını sağlamaktı. Anadolu’nun işgaline karşı kurulan tüm cemiyetleri bir çatı altında toplamak istiyordu. Osmanlı Hükümeti, İtilaf devletlerinin baskısı ile kongreyi engellemek istedi bunun için Elazığ valisi Ali galip’i Mustafa Kemal’i tutuklaması için Sivas’a gönderdi. Ancak engelleyemedi.
 
 • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
 • Kuvayımilliyeyi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel ilkedir.
 • Manda ve himaye kabul olunamaz. [son kez ve kesinlikle reddedildi.]
 • Milli iradeyi temsil etmesi için Mebusan Meclisi derhal toplanmalı.
 • Milli Cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.
 • Temsil Heyeti doğu illerini değil, tüm yurdu temsil edecektir.
 • Kurtuluş Savaşının yayın organı olan “İradeimilliye” gazetesi Sivas’ta çıkmıştır.
 
Amasya Görüşmeleri (2022 Ekim 1919) => Sivas Kongresinde elde edilen başarıdan dolayı Damat Ferit Hükümeti görevinden ayrılmış yerine daha ılımlı Ali Rıza Hükümeti kurulmuştu. Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal, Bekir Sami ve Rauf Bey; İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa gelmişti. Böylece Osmanlı Hükümeti, Milli mücadeleyi hukuken tanımış oldu. Böylelikle Temsil heyeti gücünü kanıtlamıştı. Görüşmelerin sonucunda Mebusan Meclisi açılmasına karar verildi. Müdafayıhukuk cemiyetinin üyelerinin çoğu milletvekili seçildi ve Mustafa Kemal’da Erzurum milletvekili seçildi. Halkın milli mücadeleye desteği arttı.
 
♥ Mustafa Kemal, İstanbul ve Batı cephesindeki gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için Anadolu’nun ortası sayılan, işgal edilmemiş ve daha güvenli yeri olan Ankara’ya geldi.

MİLLİ İRADE

Misakımilli’nin Kabulü (28 Ocak 1920): Amasya Görüşmeleri doğrultusunda Mebusan Meclisi’nin toplanmasına karar verildi ancak nerede toplanacaktı. Mustafa Kemal, meclisin İstanbul dışında toplanmasını istiyordu çünkü İstanbul İtilaf devletlerinin tehdidi altında idi ve meclis burada doğru ve sağlıklı karar alamazdı. Ancak Meclis, Osmanlı hükümetinin ısrarı ile İstanbul’da toplandı. Mustafa Kemal meclise katılamadı ama katılan milletvekillerinden müdafaayıhukuk grubu kurmalarını istedi ancak isteği gerçekleşmedi ve yerine Felahıvatan grubu kuruldu. Felahıvatan grubu Mustafa Kemal’in isteği üzerine Misakımilli kararlarını hazırladı ve mecliste kabul edildi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin aldığı Misakımilli kararlarına göre;
 
 • Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler işgal altında olsa dahi birbirinden ayrılamaz.
 • Kendi istekleriyle anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse tekrar halk oyuna başvurulabilir.
 • Batı Trakya’nın durumu için halk oyuna başvurulabilir.
 • İstanbul ve Marmara Denizi güvenliği sağlandığı taktirde dünya ticaretine açılacaktır.
 • Mondros’tan sonra işgal edilen Arap topraklarının durumu orada yaşayan halkın vereceği oylarla belirlenecektir.
 • Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları ile aynı olacaktır. [uluslar arası eşitlik]
 • Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. [Tam bağımsızlık vurgulandı. Böylelikle yabancılara ayrıcalık verilmeyecekti.]
♥ Misakımilli’nin kabulü ile ulusal sınırlar belirlendi. Mondros Ateşkes Antlaşmasının geçersizliği ortaya koyulmuş oldu. Kurtuluş Savaşı’nın amacı resmen tüm dünyaya açıklandı. Sadece siyasi bağımsızlık değil, ekonomi bağımsızlıktan da ödün verilmeyecekti. Misakımilli’de egemenlik ile ilgili bir karar alınmadı daha çok Kurtuluş Savaşının siyasi programı niteliğinde idi.

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Misakımilli’nin kabulü üzerine, İtilaflar 16 Mart 1920 yılında İstanbul’u resmen işgal edip Mebusan Meclisi’ni kapatması üzerine Milli Mücadelenin merkezi olan Ankara’da millet iradesine dayalı bir meclisin açılmasına yönelik çalışmalar başladı. 23 Nisan 1920’de Cuma namazı sonrası ilk toplantı yapıldı ve ertesi gün Mustafa Kemal başkan seçildi. Millet Meclisinin aldığı kararlar;
 • Hükümet kurmak zorunludur. [İstanbul Hükümeti tanınmıyor]
 • Geçici olarak bir padişah vekili ve hükümet başkanı atamak doğru değildir. [Amaç, meclisin aldığı kararlar bağımsız olacak]
 • Büyük Millet Meclisinin üstünde bir güç yoktur. [Osmanlı yok sayılmış ve egemenliğin millete ait olduğu kabul edilmiştir.]
 • Meclis bir kurul seçecek ve meclis başkanı bu kurulunda başkanı olacaktır.
 • Padişah ve Halife’nin durumunu baskıdan ve işgalden kurtardıktan sonra meclis belirleyecek. [Öncelik yurdun bağımsızlığı]
 • Yasama ve yürütme TBMM tarafından yerine getirilecek. [amaç, hızlı karar almak ve güçlerbirliği]
İsyanlar Bastırılıyor => İstanbul’un işgalinden sonra görev tekrar Damat Ferit’e verildi amacı mili mücadeleyi engellemekti. Şeyhülislam vasıtası ile fetva çıkardılar ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarını vatan haini ilan ettiler. Osmanlı hükümeti kuvayımilliyeye karşı kuvayıinzibatiye adıyla yeni bir ordu kurdu. Karışıklıkları fırsat bilen azınlıklar da isyanlar çıkardı. İstanbul’da şeyhülislam’ın fetvasına karşılık Ankara’da da müftü Rıfat Börekçi öncülüğünde milli mücadeleyi destekleyen bir fetva yayınlandı. İç ve dış propagandalara karşı da Anadolu Ajansı kuruldu. Bu dönemde yaşanan isyanları bastırmak için Hıyanetivataniye kanunu çıkarıldı. İsyan edenlerin yargılanması içinde İstiklal mahkemeleri kuruldu. İstanbul ile haberleşmeler kesildi.
 
Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
İstanbul Hükümeti’nin Çıkardığı Ayaklanmalar İstanbul Hükümeti ve İtilafların Birlikte Çıkardığı Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar Kuvayimilliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar
√ Kuvayiinzibatiye√ Aznavur Ayaklanması √ Bolu, Düzce, Hendek, Afyon√ Bozkır, Milli Aşiret, Koçgiri √ Rumlar√ Ermeniler √ Çerkez Ethem√ Demirci Mehmet Efe
 
Ölü Doğan Antlaşma: SEVR => İtilaf Devletleri, İtalya’nın San Remo kentinde Osmanlı Devleti’ne imzalatacakları antlaşmayı belirledi. Paris’te Osmanlı Heyeti çok ağır şartlar içeren Sevr Barış Antlaşmasını imzaladılar (10 Ağustos 1920). Mebusan Meclisi kapalı olduğu için Sevr Antlaşmasını Saltanat Şurası imzalamıştır. Bazı Maddeleri:
 • İstanbul, Osmanlı başkenti kalacak ama Osmanlı, azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacak.
 • Boğazlar savaş ve barışta açık olacak ve de “Boğazlar Komisyonu” tarafından yönetilecek merkezi de İstanbul olacak.
 • Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak.
 • İzmir dahil Ege bölgesinin büyük bir bölümü ve Trakya, Yunanlılara verilecek.
 • Antalya, Konya, Niğde ve Aksaray İtalyanlara verilecek.
 • Adana, Malatya ve Sivas dolayları Fransızlara verilecek.
 • Suriye, Fransızlara verilecek.
♥ Büyük Millet Meclisi vatanını parçalayan ve kendisine hayat hakkı vermeyen Sevr Antlaşmasını tanımadı. Bağımsız yaşamak için Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesi başlatıldı. Sevr Antlaşmasını imzalayanlar vatan haini kabul edildi.
♠ I. Dünya Savaşı Sunumunu Bilgisayara indirmek için Tıklayın…
♣ Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Sunumunu indirmek için Tıklayın…
♥ I. TBMM Döneminin Sunumunu Bilgisayara indirmek için Tıklayın…
♦ Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Word olarak indirmek için Tıklayın…
♣ Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi konusunu farklı anlatımı için Tıklayın…