EĞİTİMLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

 • Eğitim kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. – Mark Twain
 • Eğitim, öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır. – B. F. Skinner
 • Eğitim; dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. – Nelson Mandela
 • İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. – Cervantes
 • Kişi insan olmak isterse, eğitim – öğretim görmelidir. – Comenius
 • Eğitimin gerçek tek amacı insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır. – Bishop Creighton
 • Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. – Albert Einstein
 • Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise ruh içinde eğitim odur. – Cervantes
 • Eğitim, eşsiz bir politik güvenliktir. Bu geminin dışında kalanların tümü. – Horace Mann
 • Eğitim, okuIun eseri değiI, insanın kendinde mevcut faziIetIernin eseridir. – Louis BromfieId
 • Eğitim; kafayı geIiştirmek demektir, beIIeği doIdurmak değiI. – Mark Twain
 • Eğitimin temeI amacı, çocukIarı kendi yetenekIerinin biIincine vardırmaktır. – Erich Fromm
 • Eğitimin kökIeri acı, meyveIeri tatIıdır. – AristoteIes
 • İşIeriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işIeriniz kötü gidiyorsa dört katına. – Peter Senge
 • İnsan için en güzeI terbiye, insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. – WaIter Scott
 • İnsanIara nereye gidecekIerini söyIeyip oraya nasıI gidecekIerine kendiIerinin karar vermesini sağIarsanız, aIınacak sonuçIara hayran kaIırsınız. – GeneraI George Patton
 • Eğitimin asıI büyük amacı, biIgiIenmek değiI, eyIeme geçmektir. – Herbert Spencer
 • Yeteri derecede eğitime sahip oImaIısın ki çevrendeki insanIarı gereğinden büyük görmeyesin; fakat biIgeIiği sağIayacak kadar da eğitimin oImaIı ki onIarı küçük görmeyesin. – M. L. Boren
 • Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. – Hz. Ali
 • Öğretmen mum gibidir, kendini tüketerek başkasına ışık verir. – Ruffini
 • Pratik, bütün öğretmenlerin en iyisidir. – Syrus
 • Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer. – M.Gandhi
 • Dünyada en gelişmiş ülke insan ruhudur. En verimli ülke de ruhtur. Bu nedenle eğitimin en kutsal görevi ruhları geliştirip kemale ulaştırmak olmalıdır. – Pearl Buck
 • Akıl herhangi bir eğitimin yerine geçebilir, ama hiçbir eğitim doğuştan verilen aklı değiştiremez. – Arthur Schopenhauer
 • Uyarı yolu ile eğitim hem çok emek ister, hem de az işe yarar. – Platon
 • XXI yüzyılın cahilleri okumayı ve yazmayı bilmeyenler değil, öğrenmeyi, bildiklerini bir kenara koymayı ve yeniden öğrenmeyi yapamayan kişilerdir. – Alvin Toffler
 • Okul eğitimin sonu değil, başlangıcıdır. – Lord Brougham
 • Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir. – Mann
 • Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. – Konfüçyus
 • Pratik, bütün öğretmenlerin en iyisidir. – Syrus
 • Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer. – M.Gandhi
 • Hakiki öğrenci, bilinenin içinden bilinmeyeni geliştirmeyi öğrenir ve ustaya yaklaşır. – Goethe
 • Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır. – P. Peacut
 • Eğitimin kökleri acı; fakat meyveleri tatlıdır. – Aristotle
 • Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatlari en güzel saatlerle değiştirmektir. – Montesquieu
 • Kurnaz insanlar, okumayı küçümser, basit insanlar saygı duyar, akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar. – Bacon
 • Yaşayan insanların zekası, ölmüş insanlarla en iyi biçimde kitaplar vasıtasıyla temas eder. – Bovee
 • Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatlari en güzel saatlerle değiştirmektir. – Montesquieu
 • Üç türlü okuyucu vardır: Biri, yargısız tad alır, üçüncüsü tad almadan yargıda bulunur ve ortadakiler tad alarak yargıda bulunan ve yargıda bulunarak tad alanlar; bunlar aslında bir sanat eserini yeniden oluştururlar. – Goethe
 • Ekmekten sonra eğitim, bir miIIetin en büyük ihtiyacıdır. – PauI Richer
 • Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta aIışıImaca asIa öğretiIemez. – La Gou
 • Kime eğitimli diyeceğim; ben, öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim. – Socrates
 • Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın. – Tevfik Fikret
 • Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. – Thomas Edison
 • Ralph Waldo Emerson, kendi yurttaşlarına dünyanın en iyi öğretmenlerini yetiştirmelerini öğütlemiştir. – Van Wyek Brooks
 • Eğitim, kabiliyetleri olgunlaştım; ama vücuda getiremez. – Voltaire
 • İnsan için en güzel terbiye, insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. – Walter Scott
 • Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir. – Wolfgang Van Goethe
 • Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. – Wolfgang Van Goethe
 • İnsan iki yoldan eğitilir: İlki, ana-baba, öğretmenlerden aldığı derslerle; ikincisi, kendi öğrendikleriyle. En değerli olanı ikincisidir. – Gibons
 • Kalem kılıçtan keskindir. – Seneca
 • Ulusal eğitim, her ulusun yaşam kaynağıdır. – Namık Kemal
 • Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. – Kuon-Tzu
 • İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yetişir. – Cervantes
 • Eğitim, her şeydir. Şeftali, bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış lahanadan başka bir şey değildir. – Mark Twain
 • Eğitim o kadar sihirlidir ki, nasıl değiştiğini anlamazsın. – Knut Hamsun
 • Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. – A.Einstein
 • Sadece iyi yetiştirilmiş bir insan, hatasını kabul edip sorunun kendisinde olduğunun farkına varabilir. – B.Franklin

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ

 • Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkar öğretmendir.Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.
 • Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur
 • Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, sanlı, yüksek bir topluluk halinde yasatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
 • Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler.
 • Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.
 • Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.
 • En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.
 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
 • İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız.
 • Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
 • Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir.
 • İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.
 • Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz…
 • Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
 • Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.
 • Atatürk’e göre, ekonomide, sağlıkta, sanatta, sporda nerede bir problem varsa onun temelinde eğitim yatmaktadır.
 • En önemli ve verimli vazifelerimiz milli egitim isleridir. Milli egitim islerinde kesinlikle zafere ulasmak lazımdır. Bir milletin gercek kurtulusu ancak bu sekilde olur.
 • Eğitim işlerinde kesinlikle zafer kazanmış olmak gerekir.