Milli Edebiyat

MİLLİ EDEBİYAT

Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

 • Milli Edebiyat sanatçıları Batı’yı hiç sorgulamadan taklit etmeye karşı çıkmıştır; ancak edebiyatta Batılı türler olan makale, fıkra, roman, hikaye gibi türleri kullanmayı yanlış görmemişlerdir.
 • Milli Edebiyatta getirdiği en önemli yenilik Yeni Lisan hareketini başlatmak ve dilde o döneme kadar değişik zamanlarda hedeflenmiş fakat bir türlü sağlanamayan sadeleşme hareketini başarmıştır. Daha sonrasında ise sanatçılar konuşma dilinde edebiyat yapmıştır.
 • Eserlerinde kendilerine kaynak olarak kendi öz kültürlerini görüp milli ögelerden beslenmişlerdir. Bu dönemde yaşanan Milli Mücadele de dönemin eserlerine değişik konular girmesi gerçekleşmiştir.
 • Konular genellikle; yoksulluk, aile hayatı, ahlaki çöküntü gibidir ve sanatçılar o dönemde yaşanan sosyal sorunları eserlerine taşımıştır.
 • Anadolu ve Anadolu halkı daha önceki dönemlere kıyasla, bu dönem sanatçıları tarafından birçok eserde işlenmiştir.
 • Sanatçıların eserlerinde işledikleri tema gerçekçi bir biçimde ele alınmıştır ve  bunun için de gözleme önem vermiş ve eserlerinde gözlemle topladıkları bilgileri kullanmışlardır.
 • Eserlerde tek bir kesimin değil her kesimden insanın sorunları dile getirilmiş, Serveti Fünun Edebiyatında yalnızca aydın insanlarının dertlerini dile getirme geleneğinden kaçınılmıştır.
 • Milli edebiyat toplumsal özellik göstermiş ve sanatçılar eserlerinde hem dönemine ayna tutmuş hem de yaşanılan toplumsal sorunlara çözüm yolları gösterilmiştir.
 • Milli edebiyatta esas amaç milli konulara yönelme, batı taklitçiliğinden kaçınmak, yeni ve milli bir edebiyat ortaya koyma amacı güdülmüştür.
 • Türk kültürünü ve tarihini el değmemiş bir hazine olarak görmüşlerdir.
 • Milli Edebiyatçılar Türkçeyi bilim ve sanat dili haline getirme, dil bilinci yoluyla milli bilinç oluşturma, halk kültürüne yönelme ve halkı eğitme gibi amaçlarına ulaşmak gibi nedenlerden dolayı dilde sadeleşmeye gitmişlerdir.
 • Dil olarak sade bir dili savunmuşlardır ve dilde karşılığı bulunan ve dilimize fazla oturmayan Arapça ve Farsça sözcükler Türkçeleriyle değiştirmek istenmiştir.
 • “Sanat toplum için” anlayışı çerçevesinde eserler ortaya konmuştur.
 • Halkın yaşamı ve sorunların yanında tabiki bireysel konular da işlenmiştir.
 • Mizahi unsurlar önemsenmiş; mizah ve hiciv türünde neredeyse hiç eserler verilmiştir.

Milli Edebiyat Sanatçıları

Mehmet Emin Yurdakul

 • Türkçülük düşüncesini ilk defa şiir sahasında sanat ideali haline getiren kişidir.
 • Cenge Giderken adlı şiirinde “Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur.” mısralarıyla Türk edebiyatında Türklük heyecanını dile getiren ilk şiir olmuştur.
 • Türklükle ilgili tüm konuları işlemiştir ve bireysel konulara hiç yer vermemiştir.
 • Milli Şair ve Türk Şairi olarak da anılmıştır.
 • Heceyle ve dili sade bir şekilde şiirlerini yazmıştır.
 • Şiirlerinde şairane söyleyiş neredeyse bulunmamakta ve estetik kaygı oldukça azdır.
 • Sone, serberst müstezat gibi halk şiiri türlerinin dışında çeşitli türleri de kullanmıştır.

Şiir                                          İsyan ve Dua

Türkçe Şiirler                         Aydın Kızları

Türk Sazı                                Mustafa Kemal

Ey Türk Uyan                        Ankara

Tan Sesleri                            Düzyazı

Ordunun Destanı                Fazilet ve Asalet

Dicle Önünde                    Türkün Hukuku

Turana Doğru                    Kral Corc’a

Zafer Yolunda                      Dante’ye

Ziya Gökalp

 • Türkçülük düşüncesini ilk defa sistemleştiren fikir adamıdır ve bunu da Türk milliyetçiliğinin esaslarını herkese duyurmak amacıyla yapmıştır.
 • ‘’Türkçülük Türk milletini yükseltmektir’’ demiş ve bu alanda yaptığı çalışmalarını da bu yönde sürdürmüştür. Şiir için değil bilinçlendirmek için çalıştığını dile getirmiştir.
 • Hece ölçüsünü kullandığı eserlerinde dil sade bir şekilde kullanılmıştır.
 • Türkçenin yaygınlaşasını istemiş ve onun için çalışmıştır, konuşma dili ile yazı dilinin aynı olması için çaba göstermiştir.

Şiir

Kızıl Elma

Yeni Hayat

Altın Işık

Mektup

Malta Mektupları

Türkçülüğün Esasları

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak

Türk Töresi

Türk Medeniyet Tarihi

Ömer Seyfettin

 • Hikayeleri ile tanınan bu yazarımız. Onun zamanına kadar hiçbir sanatçı sadece hikaye türünde ön plana çıkmamıştır.
 • Hikayelerde genellikle günlük yaşantılar, çocukluk anıları, menkıbeler, efsaneler, folklor, halk fıkraları gibi konular işlenmiştir.
 • Hikayelerinde asıl vermek istediği mesaj milli bilincin kuvvetlendirilmesi yönündedir.
 • Hikayelerine Maupassant tarzını modeldir.
 • Hikayelerinde kullandığı dil sadedir.
 • Hikayeleri genellikle okuyucuyu şaşırtacak şekilde biter.
 • Hikayelerinde her şeyi tüm gerçekliğiyle verir ve hatta çirkin denilebilecek konuları bile oldukça açık anlatır.
 • Hikaye dışında verdiği eser türleri şunlardır; şiir, roman, makale, fıkra, tiyatro.
 • Hikaye
 • Hürriyet Bayrakları                                And                                  
 • Primo Türk Çocuğu                                  İlk Namaz
 • Kızıl Elma Neresi                                    Kaşağı
 • Çanakkale’den Sonra                               Falaka
 • Ashab-ı Kehfimiz (uzun hikaye)                                   
 • Efruz Bey (uzun hikaye) 
 • Yalnız Efe
 • Bomba                                                    Keramet
 • Beyaz Lale                                              Kurbağa Duası
 • Bahar ve Kelebekler                               Yüz Akı
 • Tuhaf Bir Zulüm                                     Yemin
 • Başını Vermeyen Şehit                          Yüksek Ökçeler
 • Pembe İncili Kaftan                               Koç
 • Forsa                        Külah
 • Vire                          Nasıl Kurtarmış
 • Topuz
 • Teke Tek                  Çakmak
 • Büyücü                     Kurumuş Ağaçlar
 • Kütük                        Deve
 • Teselli                        Gizli Mabed

Ali Canip Yöntem

 • Fikir ve ilim sahasında çalışmış olan bu yazarımız topluluğun ateşli bir savunucusu halline gelmiştir.
 • Milli Edebiyatın yayın olarak kullanılan organı olan Genç Kalemler dergisinin başyazarlığını yapmıştır, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte bu topluluğun kurucusu olmuştur.
 • İlk şiirlerini aruzla yazmıştır fakat Milli Edebiyata dahil olduktan sonra dilde bir sadeleşme ve hece ölçüsüyle toplumsal konuda şiirler yazmıştır.
 • Edebiyat tarihi araştırmaları ve Milli Edebiyat tartışmalarında yazdığı yazılarla öne çıkmıştır.

Şiir

Geçtiğim Yol

Makale

Milli Edebiyat ve Cenap Bey’le Münakaşalarım

Epope

İnceleme

Türk Edebiyatı Antolojisi

Edebi Nevilerle Mesleklere Dair Malumat

Ömer Seyfettin Hayatı ve Eserleri

Fuat Köprülü

 • Bu yazarımız aynı zamanda Türkoloji çalışmalarıyla tanınan profesördür.
 • Kendisine hem edebiyat tarihçisi hem araştırmacı hem de siyasetçi diyebiliriz.
 • Bilimsel yöntemlerle Türk edebiyatını inceleyen ilk bilim adamıdır.
 • Kimsenin tanımadığı birçok şair veya yazarı ilim alemine tanıtılmasında yardımcı olmuştur.
 • Hece vezniyle ve sade bir dille şiirler de yazmıştır.

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

Türk Edebiyatı Tarihi

Türk Saz Şairleri Antolojisi

Divan Edebiyatı Antolojisi

Türkiye Tarihi

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Bugünkü Edebiyat

Nasrettin Hoca

Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar

Rıza Tevfik Bölükbaşı

 • Servet-i Fünun tarzında yazmış olduğu şiirleri vardır fakat daha sonra halk şiirine yönelmiştir.
 • Lirik tarzda yazdığı koşmaları ve nefesleriyle şiire edebiyatımıza yeni bir soluk getirmiştir.
 • Feylesof olarak anılmıştır çünkü kendisi çok bilgili olup verdiği felsefe dersleri olduğundan.
 • Bu dönemde hece ölçüsünü kullanmadaki başarısı ile dikkatleri üzerine çekmiştir.
 • Şiirlerindeki konular; aşk, doğa, çocukluk anıları gibidir.

Serab-ı Ömrüm

Halide Nusret Zorlutuna

 • Ününü heceyle yazdıklarıyla kazanmıştır fakat aruzla ve serbest tarzda yazdığı şiirleri de vardır.
 • Önceleri aşk şiirleri yazmıştır  daha sonrasında yurt güzellikleri ve mistik tarzda şiirler de yazmıştır.
 • Ümmül Muharrirat (yazarların annesi) olarak tanınmıştır.
 • Şiirin yanında; roman, öykü türlerinde verdiği eserleri de vardır.
 • Kendi yaşamını da şiirlerinde konu etmiştir ve hüzünlü, lirik şiirler yazmıştır.

Şiir                                         Hikaye

Geceden taşan Dertler                          Beyaz Selvi

Yayla Türküsü                                        Büyük Anne

Yurdumun Dört Bucağı                         Aydınlık Kapı

Ellerim Bomboş

Roman

Küller

Sisli Geceler

Gül’ün Babası Kim

Aşk ve Zafer

Halide Edip Adıvar

 • Daha çok romanlarıyla tanınan sanatçı aynı zamanda; mensur şiir, hikaye, anı, tiyatro gibi türlerde de eserler vermiştir.
 • Romanlarının en önemli özelliği karakter oluşturmadaki başarısıdır.
 • Romanlarında değindiği kadınların psikolojisini çok başarılı bir şekilde aktarmaktadır.
 • Romanları konu bazından üçe ayrılmıştır. Birinci dönemde,bireysel duygularını ve kadın duyarlılığını anlattığı romanları; İkinci Dönemde ise, Milli Mücadele yıllarını anlattığı ikinci dönem romanları; son dönemde ise töre romanlarıdır.
 • Kurtuluş Savaşına katılmış, mitinglerde ateşli konuşmalar yapmış ilk kadın yazarımızdır. Savaşı bizzat yaşadığı, savaşın içinde olduğu için eserlerinde o havayı çok başarılı bir şekilde okuyucuya aktarmıştır.
 • Dilinde kusurlar vardır ancak konuları işlemesinde çok başarılıdır, sağlam gözlemleri ve güçlü tasvirleri vardır.

Romanları                                         

Seviye Talip

Raik’in Annesi

Handan

Yeni Turan

Son Eseri

Ateşten Gömlek

Kalp Ağrısı

Vurun Kahpeye

Zeyno’nun Oğlu

Mev’ud Hüküm

Sinekli Bakkal

Yolpalas Cinayeti

Tatarcık

Sonsuz Panayır

Döner Ayna

Akile Hanım Sokağı

Kerim Ustanın Oğlu

Sevda Sokağı Komedyası

Çaresiz

Hayat Parçaları

Hikayeleri

Harap Mabetler

Dağa Çıkan Kurt

Kubbede Kalan Hoş Seda

Oyun

Kenan Çobanları

Maske ve Ruh

Anı

Türk’ün Ateşle İmtihanı

Mor Salkımlı Ev

Reşat Nuri Güntekin
 • Hikayelerinde ve romanlarında Anadolu insanını konu alır.
 • Romanlarında değindiği konular; halkın yaşantısını, dertlerini, inançlarını zengin bir şahıs çeşitliliği içinde anlatır.
 • Yazarımız iyi bir gözlemcidir ve karakterleri çok başarılı bir şekilde okuyucuya aktarır.
 • Eserlerinde romantizm ve realizm akımlarını iç içe kullanmıştır.
 • Dili bakımından sade ve canlıdır, özellikle tiyatrolarında sahne dili oldukça başarılıdır.

Romanları: Çalıkuşu, Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Gökyüzü, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Değirmen, Miskinler Tekkesi, Harabelerin Çiçeği, Kavak Yelleri, Son Sığınak, Kan Davası

Hikayeleri: Gençlik ve Güzellik, Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler

Oyunlar: Hançer, Eski Rüya, Ümidin Güneşi, Taş Parçası, Hülleci, Bir Köy Hocası, Babür Şah’ın Seccadesi, Bir Kır Eğlencesi, Ümit Mektebinde, İstiklal, Vergi Hırsızı, Bir Yağmur Gecesi, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Yaprak Dökümü, Eski Şarkı

Gezi: Anadolu Notları

Refik Halit Karay
 • Hikayeler ve fıkralar yazdıktan sonra roman türünde de eserler vermeye başlamıştır.
 • Gözlem yeteneği oldukça gelişmiştir ve gözlemlerini de genellikle dış yapı üzerinde tutmuştur bu yüzden “ressam yazar” olarak da adlandırılır.
 • Mizahi yön bakımından oldukça güçlüdür.
 • Kalem ve Cem adlı dergilerde “Kirpi” takma adıyla siyasi yazılar yazmış ve bu yüzden de sürgüne gönderilmiştir.
 • Dili akıcıdır ve başarılı bir üslubu vardır.
 • Romanlarında konu genellikle aile hayatı üzerindedir.

Roman:İstanbul’un İçyüzü, Yezid’in Kızı, Çete, Sürgün, Anahtar, Bu Bizim Hayatımız, Nilgün, Yeraltında Dünya Var, Dişi Örümcek, Bugünün Saraylısı, 2000 Yılının Sevgilisi, İki Cisimli Kadın, Kadınlar Tekkesi, Karlı Dağdaki Ateş, Dört Yapraklı Yonca, Ayın On Dördü, Yüzen Bahçe

Hikaye: Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri

Mizah: Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri, Agop Paşa’nın Hatıraları, Ay Peşinde, Tanıdıklarım, Guguklu Saat

Anı:Minelbab İlelmihrab, Bir Ömür Boyunca

Günce: Bir İçim Su, Bir Avuç Saçma, İlk Adım, Üç Nesil Üç Hayat, Makyajlı Kadın, Tanrıya Şikayet

Falih Rıfkı Atay
 • Daha çok gezi yazılarıyla tanınan  aynı zamanda; anı, makale, fıkra, sohbet türlerinde de eserleri vardır.
 • Sade bir dile sahiptir.
 • Atatürk’e olan büyük bir hayranlığından dolayı sanatçı onu anlatan birçok kitap yazmıştır.

Gezi                                       Anı

Denizaşırı                              Ateş ve Güneş

Yeni Rusya                             Atatürk’ün Bana Anlattıkları

Moskova-Roma                     Çankaya

Bizim Akdeniz                      Atatürk Ne İdi

Taymis Kıyıları                     Zeytin Dağı

Tuna Kıyıları

Hind

Yolcu Defteri

Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya

Fıkra

Niçin Kurtulmamak

Çile

İnanç

Kurtuluş

Pazar Konuşmaları

Bayrak

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Kendisi Fecr-i Ati topluluğunda yer almış ve topluluğun özelliklerini benimsediği bireysel bir sanat anlayışını benimsemiştir. Fecr-i Ati topluluğunun dağılması akabinde sosyal konulu hikayeler yazmış ve toplum için sanat anlayışına yönelmiştir.
 • Yakup Kadri’nin eserlerinin ana konusunu genellikle Türk sosyal yaşamı şeklindedir. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar sosyal yaşamımızın her alanını anlatmıştır.
 • Eserlerinde realizm akımının etkisinde olup güçlü bir gözlem gücüne sahiptir.
 • Roman ve hikayelerini sağlam bir teknikle yazmıştır ve üslup olarak Halit Ziya’dan sonra Türk romanında görülebilen en iyi üslubu ortaya koymuştur.
 • Aylık yayımlanan ve bir fikir dergisi olan Kadro’yu çıkarmıştır.
 • Milli Edebiyat döneminde oldukça sade bir kullanmıştır.
 • Romanları
 • Kiralık Konak
 • Nur Baba
 • Hüküm Gecesi
 • Sodom ve Gomore
 • Yaban
 • Ankara
 • Bir Sürgün
 • Panoroma
 • Hep O Şarkı
 • Hikayeleri
 • Bir Serencam
 • Rahmet
 • Milli Savaş Hikayeleri
 • Mensur Şiir
 • Erenlerin Bağından
 • Okun Ucundan
 • Anıları
 • Zoraki Diplomat
 • Anamın Kitabı
 • Vatan Yolunda
 • Politikada 45 Yıl
 • Gençlik ve Edebiyat Hatıraları
 • Oyun
 • Nirvana
 • Fıkra
 • Ergenekon
Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • Hayatını Türk ocaklarındaki çalışmalara adamıştır ve bununla birlikte ateşli konuşmalarıyla tanınmıştır.
 • Yaptığı bu konuşmalar sayesinde Türkçülük akımının yaygınlaşmasını sağlamış olan bu sanatçı, hitabet tarzı eserlerinin konusunu güncel olaylardan almıştır.

Hitabet

Dağ Yolu (tüm konuşmaları)

Makale

Günebakan

Ruşen Eşref Ünaydın
 • Bu sanatçımız edebiyatımızda mülakat türünün ilk kuvvetli eserlerini vermiştir.
 • Edebiyatımızın önemli mülakat eserlerinden biri olan Diyorlar ki eserinde sanatçı, I. Dünya Savaşı yıllarında, tanınmış yazar ve şairlere edebiyat ile ilgili sorduğu sorulara ve aldığı cevaplara yer vermiştir.
 • Diyorlar ki

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat

Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları

Mehmet Akif Ersoy
 • Türk-İslam milliyetçiliğinin 20. yüzyıldaki en büyük temsilcisidir.
 • Bu yazarımız daha çok ‘’Sırat-ı Müstakim’’ dergisinde yayımlanan yazı ve şiirleriyle tanınmıştır.
 • Toplum için sanat görüşünü benimsemiştir.
 • Mehmet Akif’e göre maddi ve manevi kalkınma için iki şey gereklidir: Birincisi ,Müslümanların İslam’ın ilk yıllarındaki saflığına geri dönmesi; ikincisi ise Batı’nın ilim ve teknolojisinin alınması.
 • Realizm akımı gerçek anlamda onunla edebiyatımıza girmiştir.
 • ‘’Halkın anlayabileceği dil, ancak kendi dilidir.” demiş ve eserlerini de bu yönde yazmıştır.
 • Tevfik Fikret’in de yaptığı gibi nazmı nesre yaklaştırmış ve aynı zamanda manzum hikaye tarzının başarılı örneklerini vermiştir.
 • Şiirlerinde konular: Din, hürriyet, doğruluk, ahlak, adalettir.
 • Şiirlerinde kullanılan anlatım tarzı; epik ve didaktik tarzdadır.
 • Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış olup, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • Safahat

Bölümleri

-Safahat

-Süleymaniye Kürsüsünde

-Hakkın Sesleri

-Fatih Kürsüsünde

-Hatıralar

-Asım

-Gölgeler

Yahya Kemal Beyatlı
 • Batı şiiri ile eski Türk şiiri arasında nispeten bir köprü kurmuştur.
 • “Musikiden başka bir musiki” olduğunu söyler ve şiirde iç ahenge çok önem verir.
 • Şiiri düzyazıdan uzaklaştırmasıyla Mehmet Akif ve Tevfik Fikret’ten ayrılır.
 • Aruzla yazmadığı Ok şiiri dışındaki bütün şiirlerinde aruz kullanmıştır.
 • Şiirlerinde konular: Ölüm, beşeri aşk, İstanbul, deniz, sonsuzluktur.
 • Nazım şekillerinden: Gazel, şarkı, mesnevi, rubaiyi sıklıkla kullanmıştır.
 • Şiirlerinde dil olarak İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmıştır.
 • Şiir yazmasının yanında; makale, gezi, mektup, anı, deneme, fıkra,  gibi türlerde de eserler vermiştir.
 • Şiir

Kendi Gök Kubbemiz

Eski Şiirin Rüzgarıyla

Rubailer

Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş

Bitmemiş Şiirler

Düzyazı

Aziz İstanbul

Eğil Dağlar

Siyasi Hikayeler

Siyasi ve Edebi Portreler

Edebiyata Dair

Çocukluğum Gençliğim Siyasi ve Edebi Hatıralarım

Mektuplar Makaleler

Beş Hececiler

 • Aruzun kullanıldığı dönemlerde heceye yönelen beş kişi olmalarından dolayı bu ismi almışlardır.
 • Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati’nin şiir anlayışına tepkililerdir.
 • Heceye geçişin şiiri olarak; Halit Fahri’nin yazdığı “Aruza Veda” adlı şiiridir.
 • Şiirlerinde esas konu; memleket sevgisi ve memleket sorunlarıdır.
 • Hece ölçüsünü milli ölçü olarak kabul etmişler ve halk şiiri nazım biçimlerini kullanmışlardır.
 • Sade bir halk dili ile eserlerini vermişlerdir.
 • Faruk Nafiz’in yazdığı Sanat adlı şiir, sadece bu grubun değil Milli edebiyatın da bir bildirisi gibi algılanmıştır.
Orhan Seyfi Orhon
 • İlk şiirlerini aruzla yazmıştır fakat daha sonra şiirlerini heceyle yazmıştır.
 • Gazel biçiminde olan ama hece ölçüsüyle yazılan şiirleri vardır.
 • Şiirler genellikle ince, zarif, duyguludur.
 • Dil bakımından sade bir Türkçe söz konusudur.
 • Konuları şu şekildedir: Aşk, deniz, sevgi gibi konuları işlemiş; kadın şairi olarak nitelendirilmiştir.

Şiir                                                    Düz Yazı

Fırtına ve Kar                                    Dün Bugün Yarın

Peri Kızı ile Çoban Hikayesi           Kulaktan Kulağa

Gönülden Sesler                                Fiskeler

O Beyaz Bir Kuştu                              Asri Kerem

Kervan                                                Düğün Gecesi                 

İşte Sevdiğim Dünya

İstanbul’un Fethi

Roman

Çocuk Adam

Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Kendisi daha çok aşk şairi olarak bilinir ve genellikle hasret, tabiat, ölüm, memleket ve toplumsal konuları da işlemiştir.
 • Şiirlerini önce aruzla daha sonrada hece ölçüsüyle yazmıştır.
 • ‘’Sanat’’ adlı şiiri memleketçi şiirin ilk bildirisi kabul edilir.
 • Dil bakımından yalındır.

Şiir                                                    Tiyatro

Sanat                                                 Canavar

Han Duvarları                                 Özyurt

Çoban Çeşmesi                                 Akın

Şarkın Sultanları                              Kahraman

Gönülden Gönüle                             Yayla Kartalı

Dinle Neyden

Suda Halkalar                                     Roman

Bir Ömür Böyle Geçti                          Yıldız Yağmuru

Elimle Seçtiklerim

Akarsu

Tatlı Sert

Akıncı Türküleri

Zindan Duvarları

Heyecan ve Sükun

Halit Fahri Ozansoy
 • İlk şiirlerini aruzla yazmıştır daha sonra ‘’Aruza Veda’’ adlı şiiriyle aruzu bırakmıştır ve hece ölçüsüyle devam etmiştir.
 • Şiirlerinde işlediği konular: aşk ve ölüm konularını hüzünlü ve melankolik bir şekilde işlemiştir.
 • Birçok şiir biçimini şiirlerinde kullanmıştır.

Şiir                                              Roman

Rüya                                             Sulara Giden Köprü

Cenk Duyguları                           Aşıklar Yolunun Yolcuları

Efsaneler                                      Yol Geçen Hanı

Zakkum

Bulutlara Yakın                            Oyun

Gülistanlar ve Harabeler           Baykuş

Paravan                                         İlk Şair

Balkonda Saatler                          Sönen Kandiller

Sulara Dalan Gözler                    10 Yılın Destanı

Hep Onun İçin                               Nedim

Sonsuz Gecelerin Ötesinde           Hayalet

Anı                                                Bir Dolaptır Dönüyor

Edebiyatçılar Geçiyor

Eski İstanbul Ramazanları

Enis Behiç Koryürek
 • Bu sanatçımız da diğer Beş Hececilerde olduğu gibi ilk şiirlerini aruzla yazmış daha sonra heceye dönmüştür.
 • Şiirlerinde işlediği konular; yurt ve millet sevgisidir ve bu topluluk tasavvuf konusunu işleyen tek şair özelliğini taşır.
 • Türk denizcilik tarihinden aldığı konularla süslediği “Eski Korsan Hikayeleri” ve “Gemiciler” adlı eserleriyle tanınmıştır.

Şiir

Miras

Varidat-ı Süleyman

Güneşin Ölümü

Yusuf Ziya Ortaç
 • İlk şiirlerini aruzla sonraki şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
 • Şiirleri içerik bakımından Orhan Seyfi’yle beraber “kadın şairi” olarak tanınmışlardır.
 • ‘’Binnaz” adlı oyunu hece ölçüsüyle yazılmış ve ilk başarılı manzum piyes niteliğindedir.
 • Eserlerinde mizahi ögelere yer vermiştir.
 • Mizahi dergi olarak da Akbaba’yı çıkartıp, uzun yıllar da devam ettirmişlerdir.

Roman                                        Gezi

Kürkçü Dükkanı                        Göz Ucuyla Avrupa

Şeker Osman                              Oyun

Göç                                             Kördüğüm

Üç Katlı Ev                                  Binnaz

                                                 Nikahta Keramet

Şiir                                             Mizah

Akından Akına                          Beşik

Aşıklar Yolu                                Ocak

Cenk Ufukları                             Sarı Çizmeli Mehmet Ağa             

Yanardağ                                    Gün Doğmadan

Bir Selvi Gölgesi                         Anı

Kuş Cıvıltıları                              Portreler

Bir Rüzgar Esti                           Bizim Yokuş

AYT Edebiyat Ana Sayfa