Yer ve Zaman

1. Ünite 3. Bölüm: Yer ve Zaman

 • Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu (zaman ve yere ait özelliklerini) belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır.
 • Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüş hareketi sırasında dönmeyen, hareketsiz noktalara kutup adı verilir.
 • Dünya’yı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit kısma ayıran en büyük paralel dairesine de Ekvator denir.

Paralel ve Paralelin Özellikleri

Ekvator çizgisine paralel uzanan ve meridyen yaylarını dik kesen hayali tam dairelerdir.

Başlıca özellikleri şunlardır:

 • Başlangıç paraleli Ekvator’dur. En uzun paralel dairesi olan Ekvator, Dünya yüzeyini kuzey ve güney yönünde iki eşit parçaya ayırır. Ekvator çizgisinin kuzeyine Kuzey Yarım Küre, güneyine Güney Yarım Küre denir.
 • Paraleller, Ekvator çizgisine paralel olarak doğu ve batı yönünde uzanır.
 • Ardışık iki paralel dairesi arasında bir derecelik açı vardır.
 • Ardışık iki paralel dairesi arası mesafe her yerde yaklaşık 111 kmdir.
 • Ekvator çizgisinden her iki kutup noktasına doğru gidildikçe paralel dairelerinin boyları kısalır.
 • Kuzey Yarım Küre’de 90 tane ve Güney Yarım Küre’de 90 tane olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi vardır.
 • Kuzey Yarım Küre’de ve Güney Yarım Küre’de her bir paralel dairesinin numarasından iki tane vardır. Paralel dairelerinin numara değeri Kuzey Yarım Küre’de kuzeye doğru, Güney Yarım Küre’de güneye doğru artar. Kuzey Yarım Küre’deki paralel dairelerine kuzey paralelleri, Güney Yarım Küre’deki paralel dairelerine güney paralelleri denir.

Enlem ve Enlemin Özellikleri

Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın Ekvator düzlemine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Derece cinsinden ifade edilir. Dünya üzerinde sonsuz sayıda nokta ve bu noktaların her birinin bir enlem değeri vardır. Örneğin Uşak, 38 derece 40 dakika 27 saniye kuzey enleminde yer alır.

 • Enlem Etkisi: Ekvator çizgisinden kutup noktalarına doğru gidildikçe Güneş ışınlarının yere düşme açısının değişmesine bağlı meydana gelen değişimleri ifade eder.

Bu değişimlerden bazıları şunlardır:

 • Sıcaklık azalır.
 • İklim kuşakları oluşur.
 • Bitki örtüsü kuşakları oluşur.
 • Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluk oranı azalır.
 • Yürütülen ekonomik faaliyetler değişir.

Meridyen ve Meridyenin Özellikleri

İki kutup noktası arasında uzanan, paralel dairelerini dik kesen hayali, yarım dairelerdir.

Başlıca özellikleri şunlardır:

 • Başlangıç meridyeni, İngiltere’deki Greenwich (Grinviç) Gözlemevi’nin bulunduğu yerden geçer. Başlangıç meridyeni, Dünya yüzeyini doğu ve batı olarak iki eşit parçaya ayırır. Başlangıç meridyenin doğusundaki kısmına Doğu Yarım Küre, batısındaki kısmına Batı Yarım Küre denir.
 • Meridyenler, başlangıç meridyenine kuzey ve güney yönünde uzanır.
 • Ardışık iki meridyen yayı arasında birer derecelik açı vardır.
 • Ardışık iki meridyen yayı arasındaki mesafe yalnızca Ekvator çizgisi üzerinde yaklaşık 111 km’dir. Ekvator çizgisinden kuzey ve güney yönüne gidildikçe meridyenler arası mesafe azalır.
 • Meridyen yayları kutup noktalarında birleşir ve boyları birbirine eşittir.
 • Doğu Yarım Küre’de 180 tane ve Batı Yarım Küre’de 180 tane olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır.
 • Doğu Yarım Küre’de ve Batı Yarım Küre’de her bir meridyen yayı numarasından iki tane vardır. Meridyen yaylarının numara değeri Doğu Yarım Küre’de doğuya doğru, Batı Yarım Küre’de batıya doğru artar. Doğu Yarım Küre’deki meridyen yaylarına doğu meridyenleri, Batı Yarım Küre’deki meridyen yaylarına batı meridyenleri denir.
 • Anti meridyen, bir meridyen yayını 180’e tamamlayan diğer yarım küredeki meridyendir.

Boylam ve Boylamın Özellikleri

Dünya üzerinde herhangi bir yerin başlangıç meridyenine uzaklığının açı cinsinden değeridir. Derece (°), dakika (‘), saniye (“) cinsinden ifade edilir. Dünya üzerindeki her bir noktanın bir boylam değeri vardır. Örneğin Uşak, 29 derece 24 dakika 21 saniye doğu boylamında yer alır.

 • Boylam Etkisi: Başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gidildikçe meydana gelen değişimleri ifade eder. Boylam, zaman kavramı (yerel saat) üzerinde etkilidir.
 • Yerel Saat: Güneş’in ufuk düzlemindeki konumuna göre belirlenen zaman kavramıdır. İnsanların Güneş’in ufuk düzlemindeki konumuna göre yapmış olduğu tüm faaliyetlerde yerel saat kullanılır. Örneğin namaz vakitleri, iftar ve sahur vakitleri yerel saatlere göre belirlenir.
Uluslararası Saat

Dünya üzerindeki her boylamın bir yerel saati vardır. Yerel saatin günlük yaşamda kullanılması, ülkeler arasında ve ülke içinde zaman birlikteliğinin sağlanmasını zorlaştırırdı. İşte bu zorluğu ortadan kaldırılmak amacıyla uluslararası ortak saat uygulamasının oluşturulmasına karar verilmiş ve bunun için de uluslararası saat dilimleri geliştirilmiştir. Buna göre, Dünya 15°lik (1 saat) boylam farkından oluşan 24 tane saat dilimine ayrılmıştır. Doğudaki saat dilimleri +1, +2, … şeklinde numaralandırılırken batıdaki saat dilimleri -1, -2, … şeklinde numaralandırılır. Böylece ülkeler, saat dilimlerini kullanarak hem kendi sınırları içerisinde hem de diğer ülkeler ile zaman birlikteliğini sağlamıştır.

Ulusal (Ortak) Saat

Ülkeler, kendi sınırları içinden geçen saat dilimlerinin tam ortasında bulunan boylamın yerel saatini ortak saat kabul eder ve kullanır. Ülkeler, doğu ve batı yönündeki genişliğine göre aynı anda birden fazla ortak saat kullanabilir. Örneğin Kanada, Rusya Federasyonu gibi doğu ve batı yönünde geniş olan ülkeler aynı anda birden fazla ortak saat kullanır. Türkiye gibi doğu ve batı yönünde dar olan ülkeler ise aynı anda tek bir ortak saat kullanır

Tarih Değiştirme Çizgisi

Tarih değiştirme çizgisi, başlangıç meridyeninin (Greenwich) anti meridyeni olan 180 derece meridyenidir. Tarih değiştirme çizgisi, 180. meridyenin üzerinden geçtiği ülkelerin siyasi sınırlarının dikkate alınmasından dolayı diğer meridyenler gibi düzgün uzanış göstermez. Tarih değiştirme çizgisinin batısında kalan yerlerin yerel saati, doğusunda kalan yerlere göre daha ileridir. Bu nedenle 180. meridyeninin batısındaki bir yer yeni güne daha erken başlar.

Konum, mutlak ve göreceli konum olarak ikiye ayrılır;

A. Mutlak Konum: Dünya üzerindeki bir alanın Ekvator’a ve Başlangıç Meridyeni’ne (Greenwich) göre tanımlanmasıdır. Bir alanın mutlak konumu belirlenirken o alanı sınırlandıran paralel ve meridyen değerleri kullanılır. Mutlak konum, tanımlaması yapılan alana bazı önemli özellikler kazandırır. Örneğin Ekvator’a yakın olan bir alanın sahip olduğu özellikler ile kutup noktalarına yakın olan bir alanın sahip olduğu özellikler birbirinden farklıdır (enlem etkisi).

B. Göreceli Konum: Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, denizlere, boğaz ve kanallara, ülkelere, yer şekillerine, yer altı ve yer üstü zenginliklerine göre belirlenen konumudur. Göreceli konum; iklim özellikleri, bitki örtüsü, tarım ürünleri, ekonomik faaliyetler, ulaşım, nüfus ve yerleşme özellikleri, jeopolitik ve jeostratejik özellikler gibi unsurlar üzerinde etkilidir.

Türkiye’nin Mutlak Konumu
 • Türkiye, 36° kuzey enlemi ile 42° kuzey enlemi arasında ve 26° doğu boylamı ile 45° doğu boylamı arasında yer alır.
 • Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Bu durum, Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bazı özelliklerin değişmesine neden olur.

Bu özellikler şunlardır:

 • Güneş ışınlarının yere düşme açısı azalır.
 • Sıcaklık, enleme bağlı olarak azalır.
 • Cisimlerin gölge boyu uzar.
 • Deniz suyu tuzluluk oranı azalır.
 • Kalıcı kar sınırı deniz seviyesine yaklaşır.
 • Üzerinden geçen paralel dairelerinin boyları kısalır.
 • Üzerinden geçen ardışık iki meridyen yayı arasındaki mesafe azalır.
 • Türkiye, orta enlemlerde yer alır. Bu nedenle yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşar.
 • Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki kuş uçumu uzaklık 666 km’dir.
 • Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı 76 dakikadır.
 • Türkiye, 2 ve 3. saat dilimlerinde yer alır.
Türkiye’nin Göreceli Konumu

Türkiye’nin göreceli konumunun kendisine sağladığı katkılar şunlardır:

 • Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları birbirine en yakın olduğu yerde bulunması,
 • Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının rezerv miktarının fazla olduğu Orta Doğu ülkeleri ile sınır komşusu olması,
 • Karadeniz’in çıkış noktaları olan Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı’na sahip olması,
 • Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olması,
 • Asya kıtası ile Avrupa kıtasını en kısa mesafede birbirine bağlayan transit ticaret yollarına ve enerji nakil hatlarına sahip olması,
 • Jeolojik olarak genç oluşumlu bir ülke olması (Bu durumun Türkiye’ye etkileri: deprem riskinin fazla olması, sıcak su kaynaklarının fazla olması, yükselti ortalamasının fazla olması, yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi),
 • Aynı anda sınırları içerisinde farklı iklim özelliklerinin birlikte etkili olması (bu durumun Türkiye’ye etkileri ise şöyledir: bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması, tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması, farklı turizm etkinliklerinin yapılabilmesi, sınırları içerisinde farklı yaşam tarzlarının oluşması).

9. Sınıf Coğrafya Konuları