Ortaçağ Avrupa Tarihi

avrupa ortaçağ
Kavimler Göçü ile Avrupa kargaşa içinde kaldı. Roma ikiye ayrıldı. Batı roma 476’da, Doğu Roma ise 1453’te yıkıldı. Bu siyasi ayrılık Hristiyanlığı Katolik ve Ortodoks olarak 2’ye ayırdı.
 • Katolik: Vatikan’daki papalık          Ortodoks: İstanbul’daki  Fener Patriği
 • Avrupa’nın etnik yapısı değişti.
 • Bugünkü Avrupa ulusları oluştu.
 • Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
 • Derebeylik (feodalite) düzeni kuruldu.
 • İlkçağ kapandı ortaçağ başladı.
Feodalite( Derebeylik): En önemli üretim aracının toprak olduğu, Vasal(korunan) süzeren(koruyan) ilişkisinin yaşandığı, temeli eşitsizliğe dayanan sosyal ekonomik ve siyasal düzendir.
Ortaçağ Avrupa’sı ve feodalitenin genel özellikleri:
 • Kralların yetkileri derebeyleri geçti ve kilise-soylu güç egemenliği görülür.
 • Senyörler ( feodal beyler) ile ruhbanlar (din adamları) yeryüzünde Tanrı gücünün temsilcileri olarak halk üzerinde yoğun bir baskı oluşmuştur.
 • Ticaret hayatı iyice sönükleşti. Zenginliğin ve soyluluğun göstergesi toprak oldu.
 • Özgür düşünce yasak olup. Skolâstik düşünce egemendi.
Ortaçağ Avrupa’sında Sosyal Sınıflar:
 • Soylular ( egemen yönetici sınıf vergi vermezler askerlik ve yöneticilik yaparlardı.
 • Ruhbanlar ( din adamlarıdır vergi vermez askerlik yapmazlardı)
 • Aforoz: dinden atma
 • Enterdi: bir bölgeyi yönetici ve halkı ile birlikte bir süre için dini etkinliklerden men etme
 • Endülüjans: günahları af belgesi düzenleyip satmak
 • Burjuvalar ( zanaat ve ticaretle uğraşan, verdi ödeyen şehirli sınıftır)
 • Köylüler: Serbest köylü: vergi öder angarya yapar. Köle köylü: serfler hiçbir hakları yoktur
* Aynı çağlarda İslam uygarlığında ise köylü ürettiğinin sahibi olup özgür durumdadır. Mülkiyetin büyük bir kısmı soylulara değil devlete aittir.

ROMA

– Hırıstıyanlık, Milano Fermanı (313) ile serbest bırakıldı. 330 yılında Romanın resmi dini oldu. Kavimler göçüyle Avrupa’da Hakim din haline geldi. Kilise gibi örgütlü bir kurum sayesinde  hızla yayıldı. 
– Hristiyanlıkta ilk mezhep ayrılıkları 325 İznik Konsülü ile başlamıştır. Bu mezhepler ARİANİZM, NASTURİZM ve MONOFİZİZMdir.
-451 yılında Kadıköy Konsülü ile İstanbul Kilisesi Roma dan ayrıldı. Böylece Ortodoksluk mezhebi doğdu.

haçlı seferleriHAÇLI SEFERLERİ

Nedenler:
 • Doğunun zenginliklerini ele geçirmek. (Ekonomik)
 • Türk-İslam ilerleyişini durdurmak ve Kudüs’ü almak. Hristiyanlığı yaymak (Dini)
 • Bizans’ın Türk ilerleyişi karşısında yardım istemesi. (Siyasi)
 • Kralların ve feodal beylerin siyasi güçlerini arttırabilme planları (Siyasi)
 • Kluni Tarikatının halkı kışkırtması ve Kudüs’ü almaları ile günahlarının affedileceği (Dini)
 • Yoksul köylüler ve miras hakkından mahrum soyluların toprak ve güç kazanma arzuları (Sosyo-Ekonomik)
 • Şovalyelerin macera arayışı (Sosyal)
 • Toplam 8 sefer 4’ü önemli

 I. Haçlı Seferi:

 • Haçlılar Bizans’ın yardımıyla Selçukluları, Eskişehir yakınlarında Dorileon Savaşında  yenilgiye uğrattılar. Başkent İznik’ten Konya’ya taşındı. Haçlılar; Urfa, Antalya, Şam, Sur ve Yafa’da kontluklar kurdular. Kudüs’te Latin Krallığı kurdular. Böylece Avrupa nın feodal rejimi Orta Doğu’ya taşındı.
II. Haçlı Seferi:
 • Musul Atabeyi İmadeddin Zengi’nin Urfa’yı geri alması üzerine düzenlendi.

III. Haçlı Seferi:

 • Selahaddin Eyyubi, 1187 Hıttın Savaşını kazanarak Kudüs’teki Latin Krallığını yıkınca düzenleniyor.

IV. Haçlı Seferi:

 • Kudüs yerine İstanbul’a yöneldiler. İstanbul’u alarak Latin krallığı kurdular.
 • Bizans’ı yıktılar. Bizanslı yöneticiler, İznik ve Trabzon’da Rum krallıkları kurdular.
 • Ortadoğu’daki son Haçlı kalıntılarını Memlukler temizledi.

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI

 • Din adamlarına güven sarsıldı. Kilise uygulamaları sorgulanmaya başlandı. Skolâstik düşünce zayıfladı. Papanın ve kilisenin otoritesi sarsıldı. (Dini)
 • Vasallar üzerinde baskılar azaldı. Burjuva güçlenmeye başladı. (Sosyo-Ekonomik)
 • Doğu- Batı ticareti hızlandı. Akdeniz limanlarında canlılık arttı. İtalyanlar çok yararlandı. (Ekonomik)
 • İslam bilginleri ( İbn-i Sina, Farabi, İbn-i Rüşd) ve düşünürleri Avrupa’yı etkiledi. (Sosyal)
 • İslam uygarlığından Antik Çağ Yunan ve Hellen uygarlıkları öğrenildi. Rönesans’ a zemin hazırlandı. (Sosyal)
 • Kâğıt, matbaa, barut, pusula Avrupalılarca öğrenildi. Kültürel canlanmaya (Rönesans-Reforma), Coğrafi Keşiflere, Feodalitenin zayıflamasına ortam hazırladı. (Teknik)
 • Derebeylerin siyasi güzü azalırken merkezi krallıklar güçleniyor. (Siyasi)
 • Türklerin batıya ilerleyişi kısa bir süreliğine durdu. (Siyasi)
Ortaçağda Avrupa’da:
– Fransa’da — Frank İmparatorluğu
– Almanya’da — Mukaddes Roma Germen İmparatorluğu
– İstanbul’da — Bizans İmparatorluğu en güçlü devletlerdi.
– Mukaddes Roma – Germen İmparatorluğu ile Papa arasında tevcih (din adamlarını ata-ma)kavgaları yaşandı.
İngiltere;
– Kavimler Göçüyle birlikte İngiltere’de yedi krallık kuruldu. (Briton, İskoç, Galler, vs)
– Yurtsuz Jan, halkın baskısıyla 1215 yılında Magna Carta’yı (Büyük Şart) ilan etti.
– Buna göre halkın rızası olmadan vergi alınmayacak, özgürler haksız yere tutuklamayacak, hapis ve sürgün edemeyecekti.
– Bu belge Avrupa’da ilk demokrasi hareketi ve ilk Anayasa Kabul edilir.
– Bu fermandan sonra İngiltere’de Parlamento açıldı (1295); Lordlar ve Avam  Meclisi.
♣ Ortaçağ Avrupa Tarihi Konusu Sunumunu indirmek için Tıklayın…
♠ Ortaçağ Avrupa Tarihi Word Olarak indirmek için Tıklayın…